SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - Statut PFNW
 
                   :: Statut PFNW

STATUT POLSKIEJ FEDERACJI NORDIC WALKING

 

 

Rozdzia I

Nazwa, siedziba, teren dziaania i charakter prawny

 

1

Organizacja nosi nazw "Polska Federacja Nordic Walking" zwana w  dalszych postanowieniach statutu "Federacj".

 

2

Terenem dziaania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzib wadz Federacji jest miasto Gdask.

 

3

1.      Federacja posiada osobowo prawn i dziaa zgodnie z ustaw z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z p. zm.) oraz ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z p. zm.) oraz niniejszym statutem.

2.      Federacja jest zwizkiem sportowym dziaajcym w formie zwizku stowarzysze.

 

4

Federacja uywa pieczci i odznak zgodnie z obowizujcymi przepisami.

 

5

Federacja moe by czonkiem krajowych i midzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

 

6

1.      Federacja jest organizacj o celach niezarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie dziaalnoci dochody przeznaczane s na realizacj zada statutowych.

2.      Federacja moe prowadzi dziaalno gospodarcz, ma rwnie prawo do prowadzenia dziaalnoci statutowej odpatnej i nieodpatnej poytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu dziaalnoci.

3.      Federacja opiera swoj dziaalno na aktywnoci spoecznej swoich czonkw. W celu realizacji zada statutowych Federacja moe dokonywa wszelkich czynnoci prawnych w tym zatrudnia pracownikw.

 

Rozdzia II

Cele i rodki dziaania

 

7

Celami Federacji s:

a)      organizacja, rozwj oraz popularyzacja sportu Nordic Walking w Polsce;

b)      realizacja zada w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

c)      uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i modziey na zdrowych, wszechstronnie rozwinitych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;

d)      inspirowanie rnych rodowisk w Rzeczpospolitej Polskiej do tworzenia niezbdnych warunkw dla zapewnienia prawidowego biologicznego rozwoju dzieci i modziey;

e)      rozwijanie zainteresowa sportowych oraz popularyzacja zdrowego stylu ycia dzieci, modziey, osb dorosych, starszych i niepenosprawnych;

f)        wspieranie i organizacja inicjatyw spoecznych zwizanych ze zdrowym stylem ycia oraz programami profilaktycznymi;

g)      ksztatowanie oraz propagowanie wrd Polakw postaw aktywnoci fizycznej, twrczej, tolerancji spoecznej i otwartoci, rwnouprawnienia pci a take poszanowania rodowiska naturalnego;

h)      dziaania na rzecz wszechstronnego propagowania i rozwoju Nordic Walking jako aktywnoci fizycznej o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym;

i)        popieranie inicjatyw sucych rozbudowie i adaptacji tras turystyczno-rekreacyjnych szczeglnie pod ktem Nordic Walking;

j)        opracowanie programw treningu zdrowotnego opartych o nowoczesn form ruchu Nordic Walking dla rnych grup wiekowych i o rnym poziomie sprawnoci fizycznej i zdrowia oraz wdraanie ich do powszechnego stosowania;

k)      propagowanie walorw krajobrazowych i przyrodniczych Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy i dziaa dotyczcych ochrony rodowiska naturalnego jako miejsca aktywnego spdzania czasu;

l)        wsppraca z organizacjami sportowymi w Polsce i poza jej granicami poprzez popularyzowanie rnych form ruchowych z szczeglnym uwzgldnieniem Nordic Walking jako wartociowego sposobu uzupeniania procesu treningowego w kadej dyscyplinie sportu;

m)    tworzenie wykwalifikowanych kadr szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej z szczeglnym uwzgldnieniem Nordic Walking;

n)      uporzdkowanie i ujednolicenie wymaga egzaminacyjnych oraz stworzenie sprawnie dziaajcego systemu nadawania i rejestracji uprawnie dla kadry szkoleniowej  Nordic Walking;

o)      wspieranie i uczestniczenie w badaniach naukowych;

p)      szkolenie Nordic Walking dla nauczycieli.

 

8

Federacja realizuje swe cele w szczeglnoci poprzez:

a)      organizowanie imprez charytatywnych, turystycznych i rekreacyjnych;

b)      wspieranie prowadzenia bada naukowych;

c)      udostpnianie swojej wiedzy na stronie internetowej i w mediach;

d)      wspprac z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach dziaania;

e)      wydawanie oraz promowanie regulaminw i przepisw: technicznych, organizacyjnych, dyscyplinarnych oraz bezpieczestwa obowizujcych w Nordic Walking;

f)        nawizanie wsppracy i kontaktw ze rodowiskiem lokalnym;

g)      wsppraca z organizacjami, placwkami i instytucjami zrzeszajcymi osoby niepenosprawne i ich rodziny celem popularyzacji sportu dla wszystkich;

h)      reprezentowanie Nordic Walking w krajowych i midzynarodowych organizacjach dziaajcych na rzecz Kultury Fizycznej;

i)        opracowanie kierunkw rozwoju dyscypliny Nordic Walking.

 

9

1.      Federacja moe prowadzi dziaalno gospodarcz na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

2.      Dochd z dziaalnoci gospodarczej Federacji jest przeznaczony na realizacj celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau pomidzy jego czonkw.

3.      Federacja prowadzi dziaalno gospodarcz, w zakresie:

a.       Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,

b.      Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,

c.       Dziaalno wspomagajca edukacj – 85.60.Z,

d.      Sprzeda detaliczna sprztu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.64.Z,

e.       Wypoyczanie i dzierawa sprztu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,

f.        Dziaalno agentw turystycznych – 79.11.A,

g.       Dziaalno porednikw turystycznych – 79.11.B,

h.       Dziaalno organizatorw turystyki – 79.12.Z,

i.         Dziaalno obiektw sportowych – 93.11.Z,

j.        Dziaalno klubw sportowych – 93.12.Z,

k.      Dziaalno obiektw sucych poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,

l.         Pozostaa dziaalno zwizana ze sportem – 93.19.Z,

m.     Dziaalno wesoych miasteczek i parkw rozrywki – 93.21.Z,

n.       Pozostaa dziaalno rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,

o.      Wydawanie ksiek – 58.11.Z,

p.      Wydawanie wykazw oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z,

q.      Wydawanie gazet – 58.13.Z,

r.        Wydawanie czasopism i pozostaych periodykw – 58.14.Z,

s.       Pozostaa dziaalno wydawnicza – 58.19.Z,

t.        Pozostaa sprzeda detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z.

u.       Restauracje i inne stae placwki gastronomiczne – 56.10.A

v.       Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z

w.     Usugi reklamowe – 73.11.Z

 

 

 

Rozdzia III

Czonkowie Federacji, ich prawa i obowizki

 

10

1.    Czonkowie Federacji dziel si na:

a)      czonkw zwyczajnych;

b)      czonkw wspierajcych;

c)      czonkw honorowych.

2. Szczegowe zasady przyjmowania czonkw zwyczajnych, wspierajcych oraz honorowych okrela w uchwale Zarzd przy uwzgldnieniu poniszych postanowie.

 

11

1.  Czonkiem zwyczajnym moe by organizacja bdca osob prawn, dziaajca nie dla zysku, ktra zoy pisemn deklaracj przystpienia do Federacji, zobowie si do przestrzegania niniejszego Statutu,  ktrej dziaalno jest zbiena z celami i zadaniami Federacji oraz zostanie przyjta w poczet czonkw uchwa Zarzdu.

2.  Organizacja winna przedstawi wraz z deklaracj czonkostwa  orygina uchway jej odpowiedniego organu statutowego, w ktrej zostaa wyraona zgoda na wstpienie do Federacji oraz orygina uchway wskazujcej na osob, ktra jest uprawniona do jej reprezentacji w organach statutowych Federacji. Ta sama osoba moe reprezentowa wycznie jedn organizacj (jednego czonka Federacji).

3.  Kady czonek Federacji ma prawo do wskazania osoby reprezentujcej go na Krajowym Zjedzie Delegatw Federacji poprzez przedoenie Zarzdowi Federacji oryginau uchway organu statutowego najpniej na 7 dni przed  Zjazdem Krajowym.

4.  Kady czonek Federacji ma prawo do zmiany osoby reprezentujcej go w organach statutowych Federacji. Osoby zasiadajce w organach statutowych Federacji przestaj peni swoje funkcje po upywie 7 dni od momentu przedoenia Zarzdowi Federacji oryginau uchway organu statutowego czonka Federacji cofajcej upowanienie do reprezentacji.

 

 

12

Czonkiem wspierajcym moe zosta kada, rwnie zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a take jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej uznajca, popierajca i wspomagajca finansowo lub merytorycznie realizacj celw i zada okrelonych Statutem. Czonka wspierajcego przyjmuje Zarzd Federacji po zoeniu przez niego pisemnej deklaracji.

 

13

Osobie, ktra wniosa wybitny wkad w dziaalno i rozwj Federacji moe by nadana godno Czonka Honorowego Federacji. Godno Czonka Honorowego Federacji nadaje Zarzd bezwzgldn wikszoci gosw.

 

14

Czonkowie zwyczajni Federacji maj prawo:

a)      do uczestniczenia poprzez swoich reprezentantw w Zjedzie Krajowym;

b)      proponowania i wybierania kandydatw do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej Federacji za porednictwem swych reprezentantw;

c)      zgaszania postulatw i wnioskw odnoszcych si do dziaalnoci wadz Federacji;

d)      otrzymywania od wadz Federacji pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej dziaalnoci;

e)      uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Federacj.

 

15

Czonkowie wspierajcy i honorowi maj prawa przysugujce czonkom zwyczajnym z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Czonkowie honorowi s zwolnieni z opacania skadek czonkowskich.

 

16

Do obowizkw czonkw zwyczajnych i wspierajcych nale:

a)      aktywne uczestniczenie w realizacji celw statutowych;

b)      przestrzeganie statutu  i uchwa wadz Federacji;

c)      uczestniczenie w realizacji zada programowych Federacji;

d)      opacanie skadki czonkowskiej zgodnie z uchwaami Zarzdu.

 

17

Czonkostwo w Federacji ustaje wskutek:

a)              przedoenia Zarzdowi Federacji oryginau uchway organu statutowego organizacji rezygnujcej z czonkostwa;

b)              pisemnej rezygnacji zoonej na rce Zarzdu Federacji;

c)              rozwizania organizacji bdcego czonkiem Federacji;

d)              wykluczenia na podstawie uchway Zarzdu Federacji w przypadku naruszenia postanowie niniejszego statutu;

e)              rozwizania Federacji.

 

 

18

Czonkom zwyczajnym oraz dziaaczom i wolontariuszom Federacji za wzorowe wykonanie zada i obowizkw, aktywno na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osignicia sportowe, wychowawcze oraz naukowe mog by przyznawane nastpujce wyrnienia i nagrody:

a)      pochway ustne lub pisemne;

b)      nagrody;

c)      dyplomy i odznaki honorowe.

 

19

W stosunku do czonkw zwyczajnych za naruszenie postanowie statutu lub uchwa wadz Federacji mog by stosowane nastpujce kary:

     a)   upomnienie ustne;

     b)   upomnienie pisemne;

     c)   wykluczenie z czonkostwa.

 

 

Rozdzia IV

Organy Statutowe Federacji

 

20

Organami statutowymi Federacji s:

a)      Zjazd Krajowy Delegatw;

b)      Zarzd;

c)      Komisja Rewizyjna.

 

21

1. Wybr Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej Federacji odbywa si w gosowaniu, przy obecnoci, co najmniej poowy oglnej liczby czonkw uprawnionych do gosowania.

2.  Czonkowie organw statutowych Federacji peni swe funkcje spoecznie jednake mog otrzymywa zwrot poniesionych kosztw zwizanych z ich udziaem w pracach Federacji.

3.  Uchway wszystkich wadz Federacji, zapadaj zwyk wikszoci gosw przy czym dla ich wanoci wymagana jest obecno co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania, chyba e statut stanowi inaczej.

 

KRAJOWY ZJAZD DELEGATW

 

22

1.  Najwysz wadz Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatw zwoywany przez Zarzd. Krajowy Zjazd Delegatw moe by zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatw zwoywany jest, co cztery lata przez Zarzd Federacji.

3. Termin, miejsce i porzdek obrad Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatw powinien by podany do wiadomoci wszystkim czonkom nie pniej ni 14 dni przed dat Zjazdu.

4.  W Krajowym Zjedzie Delegatw bior udzia:

   a)  z gosem stanowicym -  reprezentanci  wybrani przez czonkw zwyczajnych oraz czonkowie Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej Federacji;

   b)  z gosem doradczym - czonkowie wspierajcy, honorowi oraz zaproszeni gocie.

5.  Zasady wyboru reprezentantw na Krajowy Zjazd Delegatw ustala Zarzd.

6. Zjazd Krajowy Delegatw moe podj uchwa o nadaniu tytuu Prezesa Honorowego Polskiej Federacji Nordic Walking.

7. Prezes Honorowy moe uczestniczy z gosem doradczym w posiedzeniach Zarzdu oraz w Zjedzie Krajowym Delegatw.

 

 

23

1.  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatw zwoywany jest przez Zarzd na podstawie:

a)      uchway poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatw;

b)      uchway Zarzdu;

c)      wniosku Komisji Rewizyjnej;

d)      pisemnego wniosku co najmniej 2/3 oglnej liczby czonkw zwyczajnych Federacji.

2.  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatw obraduje wycznie nad sprawami, dla ktrych zosta zwoany.

3. Termin, miejsce i porzdek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatw powinien by podany do wiadomoci wszystkim czonkom nie pniej ni 14 dni przed dat Zjazdu.

 

24

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatw Federacji naley:

a)      okrelenie programu dziaania Federacji;

b)      uchwalanie zmian statutu;

c)      wybr Prezesa Federacji, Zarzdu, Przewodniczcego oraz czonkw Komisji Rewizyjnej;

d)      udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej;

f)        podejmowanie uchway o rozwizaniu Federacji i przeznaczeniu jego majtku;

g)      zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowe przedstawianego przez Zarzd.

 

 

ZARZD

 

25

Wadz Federacji midzy Zjazdami jest Zarzd.

 

26

1.  Zarzd jest  wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatw w gosowaniu jawnym lub tajnym w zalenoci od decyzji Zjazdu, w liczbie od 3 do 9 osb, w skad ktrego wchodzi wybrany przez Zjazd Prezes.

2.  Zarzd jeeli Krajowy Zjazd Delegatw nie postanowi inaczej na wniosek Prezesa:

    a) powouje ze swego skadu Wiceprezesa lub Wiceprezesw oraz Sekretarza Generalnego;

    b) okrela zakres kompetencji poszczeglnych czonkw Zarzdu.

3.  Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na p roku.

4. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw, chyba, e statut stanowi inaczej. W przypadku rwnej liczby gosw rozstrzyga gos Prezesa.

5. Zarzd moe udziela penomocnictw do dziaania w imieniu Federacji.

6. Czonkom Zarzdu przysuguje zwrot wydatkw zwizanych z podrami subowymi zarwno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jaki i poza jej granicami. Rozliczenie nastpi na podstawie przedstawionych dokumentw lub na zasadzie ryczatu. W przypadku jazdy wasnym samochodem rozliczenie nastpi na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku noclegu przedstawionego rachunku bd faktury, w razie jej braku zostanie wypacony ryczat. Zmiana stawek moe nastpi na podstawie podjtej przez Zarzd uchway, a szczegowe zasady rozlicze znajduj si w Regulaminie rozliczania delegacji.

 

27

Do kompetencji Zarzdu w szczeglnoci naley:

a)      reprezentowanie Federacji na zewntrz i wystpowanie w jej imieniu;

b)      wykonywanie uchwa Zjazdu Krajowego;

c)      uchwalanie wysokoci skadek czonkowskich oraz wszystkich innych wiadcze na rzecz Federacji;

d)      uchwalanie regulaminu Zarzdu;

e)      sporzdzanie planw pracy i budetu;

f)        sprawowanie kontroli nad majtkiem Federacji;

g)      powoywanie komisji, rady naukowej, zespow staych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminw ich dziaalnoci;

h)      podejmowanie uchwa o nabywaniu, zbywaniu lub obcianiu majtku Federacji;

i)        zwoywanie Krajowego Zjazdu Delegatw;

j)        organizacja i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej;

k)      podejmowanie wszelkich uchwa w zakresie organizacji Federacji oraz kierunkw jej dziaania.

 

 

28

1.  Uprawnionymi do reprezentacji Federacji we wszystkich sprawach, jest Prezes Zarzdu dziaajcy samodzielnie lub dwch czonkw Zarzdu dziaajcy cznie.

2.  Do dokonania czynnoci prawnej, ktrej przedmiotem jest nabycie, zbycie lub obcienie majtku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarzdu podjta wikszoci bezwzgldn.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

29

Komisja Rewizyjna powoywana jest przez Krajowy Zjazd Delegatw do sprawowania kontroli nad dziaalnoci Federacji. Kontrola dziaalnoci Zarzdu nastpuje nie rzadziej ni raz w roku.

 

30

1.  Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatw  w gosowaniu jawnym lub tajnym w zalenoci od decyzji Zjazdu w liczbie trzech osb, w skad ktrej wchodzi wybrany przez Zjazd Przewodniczcy.

2.   Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej lub upowaniony przez niego czonek ma prawo   bra udzia w posiedzeniach wadz Federacji z gosem doradczym.

3.  Szczegowy tryb postpowania Komisji Rewizyjnej okrela uchwalony przez ni na wniosek Przewodniczcego regulamin.

 

31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:

a)      sprawowanie wszechstronnej kontroli dziaalnoci Federacji;

b)      skadanie wnioskw z kontroli oraz sprawozda ze swojej dziaalnoci na Zjedzie Krajowym;

c)      skadanie wniosku o absolutorium dla Zarzdu Federacji;

d)      prawo dania zwoania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatw oraz zebrania Zarzdu.

 

32

Uchway Komisji Rewizyjnej zapadaj zwyk wikszoci gosw. W przypadku rwnej liczby gosw rozstrzyga gos Przewodniczcego.

 

Rozdzia V

Majtek i Fundusze

 

33

1.  Na majtek Federacji skadaj si:

- ruchomoci;

- nieruchomoci;

- fundusze;

2.  Na fundusze skadaj si:

- skadki czonkowskie;

- dochody z wasnej dziaalnoci statutowej;

-dochody z nieruchomoci i ruchomoci bdce wasnoci lub uytkowaniem Federacji;

- darowizny, spadki, dotacje, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majtkowe poczynione na rzecz Federacji;

- odsetki bankowe i inne dochody z kapitau;

- indywidualne wpaty pochodzce z odpisu od podatku dochodowego osb  fizycznych;

- dochody z dziaalnoci gospodarczej Federacji prowadzonej zgodnie z obowizujcymi przepisami.

 

Rozdzia VI

Postanowienia kocowe

 

34

1. W przypadku, gdy skad Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupenienie skadu moe nastpi w drodze  kooptacji, ktrej dokonuj  pozostali czonkowie organu w formie uchway. 

2. Uchwa w sprawie zmiany statutu oraz uchwa o rozwizaniu Federacji podejmuje Krajowy Zjazd Delegatw wikszoci bezwzgldn, przy obecnoci, co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.

3. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Federacji Krajowy Zjazd Delegatw okrela sposb jej likwidacji oraz przeznaczenie majtku Federacji.

 


 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


    PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015